Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών.